Deus, qui potestáte

Usage

Download

Open with external tool

Remarks

Novus Ordo Nuptial Blessing, taken from Ordo celebrandi Matrimonium (1991), p. 21

History