History - In omnem terram

Jun 16, 2014 (Pline)

ae --> æ

gabc
"(c3) IN(c) o(ef~)mnem(f) *() ter(hfghvF'Ege/fg)ram(f.) (;) ex(hh/ijIH')\u00ed(ig'hvF'Ef!hh/if)vit(f.) (,) so(fh//gih/ghf)nus(gxfegvFE.) (,) e(e)\u00f3(ed/fef)rum:(fd/ef!hvvF'E//f!gwh/ihh/fgf.) (:) et(hh) in(h) fi(hji)nes(ihhf.) or(f)bis(fi) ter(i_f/ij~)ra\u00e6(h_fhv.ghF'Ef.) (;) ver(d!e'f/hvGF'g)ba(e) e(f)\u00f3(hf/h_i)rum.(ih/ijI'H) (,) (jh/jkIG'hvF'E//f!gwh!iv.h!i'j) (,) (ijijHF'gwhf.) <sp>V/</sp>.(::) Ca\u00e6(f)li(h) e(ij)n\u00e1r(jvI'HG'hvF'E,ge/f!hh/ijij.,hj!kvIG'hvF'E//fgF'Ef.,i!jwk_jkvJI'j)rant(ji..) (:) gl\u00f3(i!jw!kvJI'jw!kvJI')ri(i)am(ij~) De(j_hjvIH'hf/hhf/hv.hhh_f,hi!jvIHjvIHif)i:(f.) (:) et(hh) \u00f3(h)pe(h)ra(h) m\u00e1(h)nu(h)um(hi) e(ivH'GE//fhGEfh..,gi!jvHF)jus(fhF'Efhhf//hvvGF'heed.) (:) an(d)n\u00fan(d!e'f)ti(f)at(f.hvGF'g) *() fir(e)ma(f)m\u00e9n(hf/hi~)tum.(i_jH'Ghi..) (,) (e!f'hh'jIH'GF'gwhf.) (::)"