History - Una hora

Mar 22, 2015 (Motchipou)

Vel.(g) (::) vs Vel.() ()

gabc
"(c3) U(iig)na(i) h\u00f3(h_0//ijh'hg)ra(e.f!gwh_e_/fe'ed.) *(;) non(fd~) po(e)tu(f!gwh)\u00ed(h.g!hwihi)stis(ih__) (,) vi(hg)gi(hi)l\u00e1(ih'hvGF)re(h.f!gwhGF) m\u00e9(ef!gvFE'f)cum,(fe..) (;) qui(i) ex(jh)hor(i)ta(jl)b\u00e1(llk)mi(lv.jkj)ni(kl_K'_JI'/ji'ih) m\u00f3(j)ri(l.j!kwlKJ') pro(ijji) me?(i.) *(:) Vel(g) J\u00fa(iji/jkj)dam(i) non(hhg~) vi(fe)d\u00e9(e_0//fhf_g)tis,(fe/fgf.) (,) qu\u00f3(f)mo(ed)do(e) non(fh~) d\u00f3r(hv.f!h'i)mit,(ih/ih'hg.) (:) sed(g) fe(i)st\u00ed(h_0//ijh'hg)nat(e.f!gwh_e_/fe'ed.) (,) tr\u00e1(f)de(i)re(hghf~) me(g) Ju(g!hwiH'GF'__/gwhGF)da\u00e9(ef!gvFE'f)is?(fe..) <sp>V/</sp>.(::) Quid(i) dor(i)m\u00ed(i!jwkJI)tis?(hih'__hg.) (,) s\u00far(h)gi(h)te,(ig) et(hi) o(hi)r\u00e1(i!jwk_j)te,(ji..) (;) ne(hih'__hg) in(hih~)tr\u00e9(ij)tis(i'_) in(i) ten(ij_ij'IH)ta(hg)ti(h!iwji/jkj)\u00f3(i.h!iwjij)nem.(iv_HGhg..) *(::) Vel.(g) (::)"