History - Misericordia Domini

Apr 09, 2015 (Motchipou)

remarks
Syllabifier (Input:) exsultate => (Output:) ex-sul-ta-te (marello.org/tools/syllabifier)