History - Gemma caelestis

Mar 10, 2016 (HdP)

gabc
[["gabc","(c4) GEM(dewfd)MA(dc) c\u00e6(cd)l\u00e9(d.)stis(d.) (,) pre(f)ti(e)o(d')sa(e) Re(e.)gis,(d.) (;) Nor(dh'!i)ma(h') ju(h)st\u00f3(hg)rum,(g_h) vi(f)a(gh) mo(g)na(fg)ch\u00f3(gFE)rum,(d.) (:) Nos(dg) ab(fe) im(dc)m\u00fan(dd)i,(c.) (,) Be(fe)ne(fg)d\u00ed(fe)cte,(dc) mun(de)di(e_d) (,) S\u00fab(dewfd) tra(dc)he(cd) c\u00e6(d.)no.(d.) ",{}],["gabc","2.(::) Tu(dewfd) so(dc)lum(cd) sper(d.)nens(d.) (,) cor(f) in(e) as(d') tra(e) fi(e.)gens,(d.) (;) Co(dh'!i)gis(h') h\u00e6(h)r\u00e9(hg)des(g_h) f\u00ed(f)e(gh) ri(g) pa(fg)r\u00e9n(gFE)tes,(d.) (:) Vas(dg) De(fe)o(dc) pl\u00e9(dd)num,(c.) re(fe)pa(fg)r\u00e1(fe)re(dc) fra(de)ctum(e_d) (,) Pro(dewfd)me(dc)ru(cd)\u00ed(d.)sti.(d.)(::)",{}]]