History - Agnus XIV

May 10, 2017 (jlarteaga)

gabc
"(c14)Ag(ggh)nus(g) D\u00e9(fe)i,(df!gv.) *(,) qui(gh) t\u00f3l(hgg)lis(f) pec(hj)c\u00e1(ihj)ta(hg) m\u00fan(fg~)di:(g.) (;) mi(g)se(fg)r\u00e9(hf)re(ef) n\u00f3(g.)bis.(g.) (::)\r\nAg(h)nus(gh) D\u00e9(gf)i,(f.) *(,) qui(f) t\u00f3l(hj)lis(j') pec(k)c\u00e1(ji)ta(h) m\u00fan(jj)di:(hg..) (;) mi(g)se(fg)r\u00e9(hf)re(ef) n\u00f3(g.)bis.(g.) (::)\r\nAg(ggh)nus(g) D\u00e9(fe)i,(df!gv.) *(,) qui(gh) t\u00f3l(hgg)lis(f) pec(hj)c\u00e1(ihj)ta(hg) m\u00fan(fg~)di:(g.) (;) d\u00f3(g)na(fg) n\u00f3(hf)bis(ef) p\u00e1(g.)cem.(g.) (::)"