History - Litaniae (in Vigil. pasch.)

Mar 19, 2018 (albertokrishna)

gabc
[["gabc","def-m1: \\grealign;\r\n(c3)KY(h)ri(f)e,(f) e(f)l\u00e9(f)i(e)son.<i>ij.</i>(f.) (::) Chri(h)ste,(f) e(f)le(f)i(e)son.<i>ij.</i>(f.) (::) K\u00fd(h)ri(f)e,(f) e(f)l\u00e9(f)i(e)son.<i>ij.</i>(f.) (::) Chri(h)ste,(gh) au(f)di(g) nos.<i>ij.</i>(h.) (::) Chri(h)ste,(g) ex(h)\u00e1u(f)di(g) nos.<i>ij.</i>(h.) (::) (Z) () Pa([em1]h)ter([em1]h) de([em1]h) cae([em1]h)lis([em1]h) <b>De</b>([em1]i)us,([em1]g.) (,) mi([em1]g)se([em1]g)<i>r\u00e9</i>([em1]f)<i>re</i>([em1]g) no([em1]h)bis.([em1]h) (::)",{}],["tex","\\newcommand{\\grealign}{%\r\n\t\\@bsphack%\r\n\t\\ifgre@boxing\\else%\r\n\t\t\\kern\\gre@dimen@begindifference%\r\n\t\t\\stepcounter{tabstop}%\r\n\t\t\\expandafter\\zsavepos{stop-\\thescore-\\thetabstop}%\r\n\t\t\\kern-\\gre@dimen@begindifference%\r\n\t\\fi%\r\n\t\\@esphack%\r\n}\r\n\r\n\\newcommand{\\setstops}{%\r\n \\gdef\\nstabbing@stops{%\r\n \\hspace*{-\\oddsidemargin}\\hspace{-1in}%\r\n \\hspace*{\\zposx{stop-\\thescore-1} sp}\\=%\r\n }%\r\n \\count@=\\@ne\r\n \\loop\\ifnum\\count@<\\value{tabstop}%\r\n \\begingroup\\edef\\x{\\endgroup\r\n \\noexpand\\g@addto@macro\\noexpand\\nstabbing@stops{%\r\n \\noexpand\\hspace{-\\noexpand\\zposx{stop-\\thescore-\\the\\count@} sp}%\r\n \\noexpand\\hspace{\\noexpand\\zposx{stop-\\thescore-\\the\\numexpr\\count@+1} sp}\\noexpand\\=%\r\n }%\r\n }\\x\r\n \\advance\\count@\\@ne\r\n \\repeat\r\n \\nstabbing@stops\\kill\r\n}\r\n\\makeatother\r\n\r\n\\newenvironment{nstabbing}\r\n {\\setlength{\\topsep}{0pt}%\r\n \\setlength{\\partopsep}{0pt}%\r\n \\tabbing%\r\n \\setstops}\r\n {\\endtabbing\\stepcounter{score}}\r\n\r\n\\gresetinitiallines{0}\r\n\\gresetlastline{justified}\r\n\r\n\\begin{nstabbing}\r\n\\>Fili \\>Re-\\>d\u00e9mp-\\>tor \\>mundi \\>\\textbf{De}-\\>us, \\>mi-\\>se-\\>\\textit{r\u00e9}-\\>\\textit{re} \\>no-\\>bis.\\\\\r\n\\>Sp\u00ed-\\>ri-\\>tus \\>Sancte \\>\\>\\textbf{De}-\\>us, \\>mi-\\>se-\\>\\textit{r\u00e9}-\\>\\textit{re} \\>no-\\>bis.\\\\\r\n\\>Sancta \\>\\>Tr\u00ednitas \\>\\>unus \\>\\textbf{De}-\\>us, \\>mi-\\>se-\\>\\textit{r\u00e9}-\\>\\textit{re} \\>no-\\>bis.\\\\\r\n\\end{nstabbing}",{}],["gabc","(c3) <v>\\hspace*{.4cm}</v>S{a}n(h)cta(h) ( ) Ma-(h) <b>r\u00ed</b>(i gr)a,(g.) (,) \u00f3-(g)<i>ra</i>(f) <i>pro</i>(g) no-(h)bis.(h.) (::)",{}],["tex","\\vspace{-23pt}\r\n\\begin{tabbing}\r\n\\hspace*{.39cm}\\=\\hspace*{4.25cm}\\=\\hspace*{.94cm}\\=\\hspace*{.82cm}\\= \\kill\r\n\\> Sancta De- i ~ {\\bf G\u00e9}nitrix, \\> \u00f3-{\\it r\\kern+.08ema} \\> {\\it pr\\kern+.1emo} \\> no-bis.\\\\\r\n\\> Sancta Virgo {\\bf v\u00edr}ginum, \\> \u00f3-{\\it r\\kern+.08ema} \\> {\\it pr\\kern+.1emo} \\> no-bis.\\\\\r\n\\> Sancte \\qquad \\quad {\\bf M\u00ed}chael, \\> \u00f3-{\\it r\\kern+.08ema} \\> {\\it pr\\kern+.1emo} \\> no-bis.\\\\\r\n\\> Sancte \\qquad \\quad {\\bf G\u00e1}briel, \\> \u00f3-{\\it r\\kern+.08ema} \\> {\\it pr\\kern+.1emo} \\> no-bis.\\\\\r\n\\> Sancte \\qquad \\quad {\\bf R\u00e1}phael, \\> \u00f3-{\\it r\\kern+.08ema} \\> {\\it pr\\kern+.1emo} \\> no-bis.\r\n\\end{tabbing}",{}],["gabc","(c3) O(h)mnes(h) san(h)cti(h) An(h)ge(h)li(h) et(h) Arch(h)<b>\u00e1n</b>(i)ge(gr)li,(g.) (,) o(g)r\u00e1(g)<i>te</i>(f) <i>pro</i>(g) no(h)bis.(h.) (::)",{}],["tex","\\vspace{-37pt}\r\n\\begin{tabbing}\r\n\\hspace*{.31cm}\\=\\hspace*{10.55cm}\\= \\kill\r\n\\> Omnes sancti beat\u00f3rum Sp\u00edrituum {\\bf \u00f3r}dines, \\> or\u00e1{\\it te~ pro}~ nobis.\\' \\\\\r\n\\> Sancte Jo\u00e1nnes Ba{\\bf pt\u00ed}sta, \\> o{\\it ra~ pro}~ nobis.\\' \\\\\r\n\\> Sancte {\\bf Jo}seph, \\> o{\\it ra~ pro}~ nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Patri\u00e1rchae et Pro{\\bf ph\u00e9}tae, \\> or\u00e1{\\it te~ pro}~ nobis.\\'\\end{tabbing}",{}],["gabc","(c3) <v>\\hspace*{.4cm}</v>S{a}n(h)cte(h) <b>Pe</b>(i gr)tre,(g.) (,) o(g)<i>ra</i>(f) <i>pro</i>(g) no(h)bis.(h.) (::)",{}],["tex","\\vspace{-21.7pt}\r\n\\begin{tabbing}\r\n\\hspace*{.39cm}\\=\\hspace*{10.47cm}\\= \\kill\r\n\\> Sancte {\\bf Pau}le, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte And{\\bf r\u00e9}a, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Jo{\\bf \u00e1n}nes, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Ap\u00f3stoli et Evange{\\bf l\u00ed}stae, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Disc\u00edpuli {\\bf D\u00f3}mini, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte {\\bf St\u00e9}phane, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Lau{\\bf r\u00e9n}ti, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Vin{\\bf c\u00e9n}ti, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti {\\bf M\u00e1r}tyres, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Sil{\\bf v\u00e9}ster, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Gre{\\bf g\u00f3}ri, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Augu{\\bf st\u00ed}ne, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Pont\u00edfices et Confes{\\bf s\u00f3}res, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Do{\\bf ct\u00f3}res, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte An{\\bf t\u00f3}ni, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Bene{\\bf d\u00ed}cte, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Do{\\bf m\u00ed}nice, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancte Fran{\\bf c\u00ed}sce, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti Sacerd\u00f3tes et Le{\\bf v\u00ed}tae, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sancti M\u00f3nachi et Ere{\\bf m\u00ed}tae, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancta Mar\u00eda Magda{\\bf l\u00e9}na, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancta {\\bf Ag}nes, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancta Cae{\\bf c\u00ed}lia, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancta {\\bf A}gatha, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Sancta Ana{\\bf st\u00e1}sia, \\> o{\\it ra pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes sanctae V\u00edrgines et {\\bf V\u00ed}duae, \\> or\u00e1{\\it te pro} nobis.\\'\\\\\r\n\\> Omnes Sancti et Sanctae {\\bf De}i, \\> interc\u00e9di{\\it te pro} nobis.\\'\\end{tabbing}",{}],["gabc","ffffffffffffffffff\r\nfffffffffffffffffff\r\n\r\nffffffffffffffffff",{}]]