History - Jesu, dulcis memoria!

Mar 25, 2018 (ivanmilicic)

Trying to fix the columns problem

gabc
[["gabc","(c4)JE(e)su,(gh) dul(h)cis(hg) me(h)m\u00f3(j)ri(i)a,(h) (;) Dans(i) ve(k)ra(j) cor(ih)dis(i) g\u00e1u(gh)di(i)a(h) (:) Sed(e) su(gh)per(h) mel(hg) et(ede) \u00f3m(f)ni(e)a(d) (;) Dul(h)cis(d) e(e)jus(g) pr\u00e6(fe)s\u00e9n(d)ti(e)a.(e) (::)",{}],["tex","\\noindent\r\n\\begin{longtable}{@{}ll}\r\n\\hspace*{0.2c3mm}Nil c\u00e1nitur su\u00e1vius,\\\\ Nil& aud\u00edtur juc\u00fandius,\\\\ Nil cogit\u00e1tur d\u00falcius,\\\\ Quam Jesus Dei Filius.\\\\\r\nf\\hspace*{0.2c3mm}Jesu, spes p\u0153nit\u00e9ntibus,\\\\ Quam dulcis es pet\u00e9ntibus,\\\\ Quam bonus te qu\u00e6r\u00e9ntibus,\\\\ Sed quam inveni\u00e9ntibus!\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesum quaeram in l\u00e9ctulo,\\\\ Clauso cordis cubiculo,\\\\ Priv\u00e1tim et in p\u00fablico\\\\ Qu\u00e6ram am\u00f3re s\u00e9dulo.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Cum Maria dil\u00faculo\\\\ Jesum qu\u00e6ram in tumulo,\\\\ Cordis clam\u00f3re qu\u00e6rulo,\\\\ Mente qu\u00e6ram, non \u00f3culo.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Turbam prof\u00fandam fl\u00e9tibus,\\\\ Locum replens gem\u00edtibus,\\\\ Jesum prov\u00f3lvar p\u00e9dibus,\\\\ Strictis h\u00e6rens ampl\u00e9xibus.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesu stringam vest\u00edgia,\\\\ Et flendo figam l\u00e1bia,\\\\ Ut detur mihi v\u00e9nia,\\\\ Atque prof\u00e9ctus gr\u00e1tia.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesu, Rex admir\u00e1bilis,\\\\ Et triumph\u00e1tor n\u00f3bilis,\\\\ Dulc\u00e9do ineff\u00e1bilis,\\\\ Et totus desider\u00e1bilis.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Mane nob\u00edscum, D\u00f3mine,\\\\ Mane novo cum l\u00famine,\\\\ Pulsa noctis cal\u00edgine,\\\\ Mundum replens dulc\u00e9dine.\\\\ \r\n\\hspace*{0.2cm}Amor Jesu dulc\u00edssimus,\\\\ Et vere suav\u00edssimus,\\\\ Plus m\u00edllies grat\u00edssimus\\\\ Quam d\u00edcerc suff\u00edcimus.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Exp\u00e9rti recogn\u00f3scite,\\\\ Am\u00f3rem pium p\u00f3scite,\\\\ Jesum ard\u00e9nter qu\u00e6rite,\\\\ Quaer\u00e9ndo inard\u00e9scite.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesus, auctor clem\u00e9nti\u00e6,\\\\ Tot\u00edus spes l\u00e6t\u00edtia,\\\\ Dulc\u00f3ris fons et gr\u00e1ti\u00e6,\\\\ Ver\u00e6 cordis l\u00e6t\u00edtiae.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Cum digne loqui n\u00e9queam,\\\\ De te tamen non s\u00edleam,\\\\ Amor facit ut \u00e1rdeam\\\\ Loqui cum de te g\u00e1udeam.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Tua, Jesu, dil\u00e9ctio,\\\\ Grata mentis ref\u00e9ctio,\\\\ Replet sine fast\u00eddio,\\\\ Dans famem desid\u00e9rio.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Hic amor missus c\u0153litus\\\\ H\u00e6ret mihi med\u00fallitus,\\\\ Mentem inc\u00e9ndit p\u00e9nitus,\\\\ Hoc delect\u00e1tur sp\u00edritus.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}O be\u00e1tum inc\u00e9ndium!\\\\ O ardens desid\u00e9rium!\\\\ O dulce refrig\u00e9rium!\\\\ Am\u00e1re Dei F\u00edlium!\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesus cum sic dil\u00edgitur,\\\\ Hic amor non ext\u00ednguitur,\\\\ Nec tep\u00e9scit, nec m\u00f3ritur,\\\\ Plus crescit et acc\u00e9nditur.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesu, flos Matris v\u00edrginis,\\\\ Ardor nostr\u00e6 dulc\u00e9dinis,\\\\ Laus hon\u00f3rque N\u00faminis,\\\\ Rexque beatit\u00fadinis.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesu, sole ser\u00e9nior,\\\\ Et bals\u00e1mo su\u00e1vior,\\\\ Omni dulc\u00f3re d\u00falcior,\\\\ Pr\u00e6 cunctis amab\u00edlior.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Cujus amor sic \u00e1fficit,\\\\ Cujus gustus me r\u00e9ficit,\\\\ Jesus, in quem mens d\u00e9ficit\\\\ Solus am\u00e1nti s\u00fafficit.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Tu, mentis delect\u00e1tio,\\\\ Am\u00f3ris consumm\u00e1tio,\\\\ Tu, mea glori\u00e1tio,\\\\ Jesu, mundi salv\u00e1tio.\\\\\r\n\\hspace*{0.2cm}Jesu, dulc\u00e9do c\u00f3rdium,\\\\\r\nNil aud\u00edtur juc\u00fandius, & Fons veri, lumen m\u00e9ntium,\\\\\r\nNil cogit\u00e1tur d\u00falcius, & Exc\u00e9dit omne g\u00e1udium\\\\\r\nQuam Jesus Dei Filius. & Et omne desid\u00e9rium.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesu, spes p\u0.2153nit\u00e9ntibus, & \\hspace*{3mm}Nec lingua potest d\u00edcere\\\\\r\nQuam dulcis es pet\u00e9ntibus, & Nec l\u00edttera expr\u00edmere,\\\\\r\nQuam bonus te qu\u00e6r\u00e9ntibus, & Exp\u00e9rtus potest cr\u00e9dere\\\\\r\nSed quam inveni\u00e9ntibus! & Quid sit Jesum dil\u00edgere.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesum quaeram in l\u0.20e9ctulo, & \\hspace*{3mm}Qui te gustant es\u00fariunt.\\\\\r\nClauso cordis cubiculo, & Qui bibunt, adhuc s\u00edtiunt,\\\\\r\nPriv\u00e1tim et in p\u00fablico & Desider\u00e1re n\u00e9sciunt\\\\\r\nQu\u00e6ram am\u00f3re s\u00e9dulo. & Nisi Jesum quem d\u00edligunt.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Cum Maria dil\u0.20faculo & \\hspace*{3mm}Quem tuus amor \u00e9briat\\\\\r\nJesum qu\u00e6ram in tumulo, & Novit quid Jesus s\u00e1piat;\\\\\r\nCordis clam\u00f3re qu\u00e6rulo, & Non est quid ultra c\u00fapiat,\\\\\r\nMente qu\u00e6ram, non \u00f3culo. & Felix gustus quem s\u00e1tiat.\\\\ \r\n\\hspace*{3mm}Turbam prof\u0.20fandam fl\u00e9tibus, & \\hspace*{3mm}Jesu, decus ang\u00e9licum,\\\\\r\nLocum replens gem\u00edtibus, & In aure dulce c\u00e1nticum,\\\\\r\nJesum prov\u00f3lvar p\u00e9dibus, & In ore mei mir\u00edficum,\\\\\r\nStrictis h\u00e6rens ampl\u00e9xibus. & Corde pigm\u00e9ntum c\u0153licum.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesu stringam vest\u0.20edgia, & \\hspace*{3mm}Des\u00eddero te m\u00edllies,\\\\\r\nEt flendo figam l\u00e1bia, & Mi Jesu, quando v\u00e9nies,\\\\\r\nUt detur mihi v\u00e9nia, & Quam me l\u00e6tum f\u00e1cies,\\\\\r\nAtque prof\u00e9ctus gr\u00e1tia. & Tuo vultu me s\u00e1ties.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesu, Rex admir\u0.20e1bilis, & \\hspace*{3mm}Amor tuus est \u00f3ptimus,\\\\\r\nEt triumph\u00e1tor n\u00f3bilis, & Mihi languor ass\u00edduus,\\\\\r\nDulc\u00e9do ineff\u00e1bilis, & Mihi Jesu mell\u00edfluus,\\\\\r\nEt totus desider\u00e1bilis. & Fructus vit\u00e6 perp\u00e9tuus.\\\\ \r\n\\hspace*{3mm}Mane nob\u0.20edscum, D\u00f3mine, & \\hspace*{3mm}Jesu, summa ben\u00edgnitas,\\\\\r\nMane novo cum l\u00famine, & Mira cordis juc\u00fanditas,\\\\\r\nPulsa noctis cal\u00edgine, & Incompreh\u00e9nsa b\u00f3nitas,\\\\\r\nMundum replens dulc\u00e9dine. & Tua me stringit ch\u00e1ritas.\\\\ \r\n\\hspace*{3mm}Amor Jesu dulc\u0.20edssimus, & \\hspace*{3mm}Bonum mihi dil\u00edgere\\\\\r\nEt vere suav\u00edssimus, & Jesum, nil ultra qu\u00e6rere,\\\\\r\nPlus m\u00edllies grat\u00edssimus & Mihi prorsus et d\u00edcere\\\\\r\nQuam d\u00edcerc suff\u00edcimus. & Ut illi queam vivere.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Exp\u0.20e9rti recogn\u00f3scite, & \\hspace*{3mm}Jesu, mihi dulc\u00edssime,\\\\\r\nAm\u00f3rem pium p\u00f3scite, & Spes suspir\u00e1ntis anim\u00e6,\\\\\r\nJesum ard\u00e9nter qu\u00e6rite, & Te qu\u00e6rent pi\u00e6 l\u00e1crym\u00e6,\\\\\r\nQuaer\u00e9ndo inard\u00e9scite. & Et clamor mentis \u00edntim\u00e6.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesus, auctor clem\u0.20e9nti\u00e6, & \\hspace*{3mm}Quoc\u00famque loco f\u00faero\\\\\r\nTot\u00edus spes l\u00e6t\u00edtia, & Mecum Jesum des\u00eddero;\\\\\r\nDulc\u00f3ris fons et gr\u00e1ti\u00e6, & Quam l\u00e6tus cum inv\u00e9nero,\\\\\r\nVer\u00e6 cordis l\u00e6t\u00edtiae. & Quam felix cum ten\u00faero;\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Cum digne loqui n\u0.20e9queam, & \\hspace*{3mm}Tunc ampl\u00e9xus, tunc \u00f3scula\\\\\r\nDe te tamen non s\u00edleam, & Qu\u00e6 vincunt mellis p\u00f3cula,\\\\\r\nAmor facit ut \u00e1rdeam & Tunc felix Christi c\u00f3pula,\\\\\r\nLoqui cum de te g\u00e1udeam. & Sed in his parva m\u00f3rula.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Tua, Jesu, dil\u0.20e9ctio, & \\hspace*{3mm}Quem concup\u00edvi t\u00e9neo,\\\\\r\nGrata mentis ref\u00e9ctio, & Jam quem qu\u00e6s\u00edvi v\u00eddeo,\\\\\r\nReplet sine fast\u00eddio, & Am\u00f3re Jesu l\u00e1ngueo\\\\\r\nDans famem desid\u00e9rio. & Et corde totus \u00e1rdeo.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Hic amor missus c\u0.2153litus & \\hspace*{3mm}Dil\u00e9cte mi, rev\u00e9rtere\\\\\r\nH\u00e6ret mihi med\u00fallitus, & Consors pat\u00e9rn\u00e6 d\u00e9xter\u00e6,\\\\\r\nMentem inc\u00e9ndit p\u00e9nitus, & Hostem vic\u00edsti pr\u00f3spere,\\\\\r\nHoc delect\u00e1tur sp\u00edritus. & Jam c\u0153li regno fr\u00faere.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}O be\u0.20e1tum inc\u00e9ndium! & \\hspace*{3mm}Sequor quoc\u00famque \u00ederis,\\\\\r\nO ardens desid\u00e9rium! & Mihi tolli non p\u00f3teris,\\\\\r\nO dulce refrig\u00e9rium! & Cum meum cor abst\u00faleris,\\\\\r\nAm\u00e1re Dei F\u00edlium! & Jesu, laus nostri g\u00e9neris.\\\\ \r\n\\hspace*{3mm}Jesus cum sic dil\u0.20edgitur, & \\hspace*{3mm}Portas vestras att\u00f3llite,\\\\\r\nHic amor non ext\u00ednguitur, & C\u0153li cives occ\u00farrite,\\\\\r\nNec tep\u00e9scit, nec m\u00f3ritur, & Triumphat\u00f3ri d\u00edcite:\\\\\r\nPlus crescit et acc\u00e9nditur. & Salve, Jesu Christ{\\it{e}} \u00ednclite.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesu, flos Matris v\u0.20edrginis, & \\hspace*{3mm}Rex virt\u00fatum, Rex gl\u00f3ri\u00e6,\\\\\r\nArdor nostr\u00e6 dulc\u00e9dinis, & Rex ins\u00edgnis vict\u00f3ri\u00e6,\\\\\r\nLaus hon\u00f3rque N\u00faminis, & Jesu, larg\u00edtor gr\u00e1ti\u00e6,\\\\\r\nRexque beatit\u00fadinis. & Honor c\u0153l\u00e9stis c\u00fari\u00e6.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Jesu, sole ser\u0.20e9nior, & \\hspace*{3mm}Te c\u0153li chorus pr\u00e6dicat,\\\\\r\nEt bals\u00e1mo su\u00e1vior, & Et tuas laudes r\u00e9plicat;\\\\\r\nOmni dulc\u00f3re d\u00falcior, & Jesus orbem l\u00e6t\u00edficat\\\\\r\nPr\u00e6 cunctis amab\u00edlior. & Et nos Deo pac\u00edficat.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Cujus amor sic \u0.20e1fficit, & \\hspace*{3mm}Jesus in pace \u00edmperat,\\\\\r\nCujus gustus me r\u00e9ficit, & Qui omnem sensum s\u00faperat;\\\\\r\nJesus, in quem mens d\u00e9ficit & Hunc semper mens des\u00edderat\\\\\r\nSolus am\u00e1nti s\u00fafficit. & Et ilio frui pr\u00f3perat.\\\\\r\n\\hspace*{3mm}Tu, mentis delect\u0.20e1tio, & \\hspace*{3mm}Jesus ad Patrem r\u00e9diit,\\\\\r\nAm\u00f3ris consumm\u00e1tio, & Regnum c\u0153l\u00e9ste s\u00fabiit,\\\\\r\nTu, mea glori\u00e1tio, & Cor meum a me tr\u00e1nsiit,\\\\\r\nJesu, mundi salv\u00e1tio. & Post eum simul \u00e1biit.\\\\\r\n\\end{longtable}",{}]]