History - Nativitas gloriosae Virginis

Sep 07, 2018 (Schola Sainte Cecile)

Idem

gabc
"(c3) Al(d)le(efd//ef/fe)l\u00fa(df/hvGFh>)ia(e::hi/jvjv//hi/iv//efED//f/fe;hig//hvFEDCB;ef//h/hvGFE//f/fe)\r\n<sp>V/</sp>.(::) Na(fh)t\u00ed(hvGF//he)vi(fe)tas(e) (,3) glo(d)ri(efef)\u00f3(hvGF//he)s\u00e6 (e) (;) V\u00edr(ei)gi(i//jkj//kvJH//jh/ij)nis(i) (;) Ma(ij)r\u00ed(i)\u00e6(jv/klj//kvJI//jvIHi/iv) (:) ex(i) s\u200e\u00e9(ij)mi(i)ne(jv/klj//kvJI//jvIHi/iv;ei//jvIH//hvGFE) Ab(de)ra(ef/fe)h\u200e\u00e6(e) (:)\r\nor(e)t\u200e\u00e6(ehg) de(hi) tri(i!jkj//jvIHG//hih//ij)bu(i) (;) Ju(hf//hvGFE//df/gf/fv)da(e) (:)\r\ncla(d)ra(efd//ef/fe) ex(d) stir(df/hvGF/h>)pe(e) (::) Da(h!ij/jv//hi/iv//efED//f/fe)vid.(e) (::)"