History - Tu gloria Jerusalem

Mar 29, 2019 (bbloomf)

added .

gabc
"(c2) Al(cg'!hv)le(ge//gvF'ED'Cg')l\u00fa(h)ia.(g'//hvGF.) *(;) <i>ij.</i>(fh/j_h//ivHGhvGFg.;fh/j_h//ivHGhvGFg.,hiHG'hvGF'ED'ed/ed/dc.;cd!ef!gv.hiHG'hvGF'EDfg..,ce/gffvED'Cd_ed/dc.) <sp>V/</sp>(::) Tu(cd) gl\u00f3(ef!ghg___)ri(fg)a(g.) (`) Je(g')r\u00fa(h!ij/kj)sa(jkg___)lem,(g',ih/ijIH'G//hihhg.) (;) tu(gf) lae(fh)t\u00ed(h)ti(g)a(g./hg/hf) Is(dfE'De)ra(cdc___)el,(c.) (:) tu(dg) ho(g)no(g)ri(ih)fi(ij)c\u00e9n(jv_I'HGhvGFg.;gih'/ij_I'HGhvGFg.,fh!jvIHig//f.g!hwi)ti(hg)a(g.) (;) p\u00f3(d!fff)pu(ed)li(fg) *() nos(ghGF)tri.(fh/j_h//ivHGhvGFg.;fh/j_h//ivHGhvGFg.,hiHG'hvGF'ED'ed/ed/dc.;cd!ef!gv.hiHG'hvGF'EDfg..,ce/gffvED'C/d_ed/dc.) (::)"