History -

Apr 17, 2020 (Nikolai Gerstner)

gabc
"(c4)(c3) AL(g)le(h)l\u00fa(i_j)ia,(i.) al(i_h)le(f_h)l\u00fa(g_f)ia(e'.) (,) al(fd)le(fhg)l\u00fa(e.)ia.(e.) (::) E(i)u(i)o(j)u(i)a(h)e(i.h.) (::)"