History - Regina mundi

May 01, 2020 (kurowski)

ae => æ

gabc
"(c4) RE(ed)G\u00cd(e)NA(fe) mun(fgff)di(dc) *(,) di(d!ewf/ge/fe)gn\u00eds(d)si(de!fvEDe)ma,(ed) (;) Ma(dc)r\u00ed(fh)a(ghg) Vir(h)go(gf) per(gh)p\u00e9(f)tu(fgf)a,(f) (:) in(f)ter(hg~)c\u00e9(hji/jhhg)de(g) (,) pro(f) no(gh)stra(g) pa(fe)ce(d) et(fe~) sa(fg)l\u00fa(deDC)te,(c) (:) qua\u00e6(dg) ge(fe)nu(dc)\u00ed(d)sti(c) Chri(d)stum(dc) D\u00f3(f)mi(gf)num(f) (,) Sal(gh)va(g)t\u00f3(fe)rem(fgff) \u00f3(d)mni(cd)um.(d) (::)"