History - Psalmus 23(24)7-10

Jul 10, 2020 (Sarrpa)

gabc
[["gabc","(c3)At(hg)t\u00f3l(hi)li(i)te(i) por(i)tas,(i) pr\u00edn(i)ci(i)pes,(i) ve(i)stras, \u2020(h.) et(i) e(i)le(i)v\u00e1(i)mi(i)ni,(i) por(i)t\u00e6(i) <b>\u00e6</b>(k jr)ter(j)<b>n\u00e1</b>(i jr)les:(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) et(i) in(i)tro(i)<b>\u00ed</b>(j)bit(ir) Rex(i) <b>gl\u00f3</b>(h)ri(hr)\u00e6.(gi..) (::)\r\nQuis(i) est(i) i(i)ste(i) Rex(i) gl\u00f3(i)ri(h)\u00e6? \u2020(h.) D\u00f3(i)mi(i)nus(i) <b>for</b>(k)tis(jr) et(j) <b>po</b>(i jr)tens:(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) D\u00f3(i)mi(i)nus(i) <b>po</b>(j)tens(ir) in(i) <b>pr<sp>'ae</sp></b>-(h)li(hr)o.(gi..) (::)",{}],["gabc","(c3)At(hg)t\u00f3l(hi)li(i)te(i) por(i)tas,(i) pr\u00edn(i)ci(i)pes,(i) ve(i)stras, \u2020(h.) et(i) e(i)le(i)v\u00e1(i)mi(i)ni,(i) por(i)t\u00e6(i) <b>\u00e6</b>(k jr)ter(j)<b>n\u00e1</b>(i jr)les:(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) et(i) in(i)tro(i)<b>\u00ed</b>(j)bit(ir) Rex(i) <b>gl\u00f3</b>(h)ri(hr)\u00e6.(gi..) (::)\r\nQuis(i) est(i) <b>i</b>(k)ste(jr) Rex(j) <b>gl\u00f3</b>(i)ri(jr)\u00e6?(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) D\u00f3(i)mi(i)nus(i) vir(i)t\u00fa(i)tum(i) i(i)pse(i) <b>est</b>(j ir) Rex(i) <b>gl\u00f3</b>(h)ri(hr)\u00e6.(gi..) (::)\r\n Gl\u00f3(i)ri(i)a(i) <b>Pa</b>(k)tri,(jr) et(j) <b>F\u00ed</b>(i)li(jr)o,(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) et(i) Spi(i)<b>r\u00ed</b>(j)tu(ir)i(i) <b>San</b>(h hr)cto.(gi..) (::)\r\n Si(i)cut(i) e(i)rat(i) in(i) prin(i)c\u00ed(i)pi(i)o,(i) et(i) <b>nunc</b>,(k jr) et(j) <b>sem</b>(i jr)per,(j.) <v>\\greheightstar</v>(:) et(i) in(i) s{<sp>'ae</sp>}(i)cu(i)la(i) s\u00e6(i)cu(i)<b>l\u00f3</b>(j ir)rum.(i) <b>A</b>(h hr)men.(gi..) (::)",{}]]