History - Crucem sanctam

Sep 12, 2020 (jakub)

gabc
"(f3) CrRu(e)cem((ef~) san(f)ctam(f!gwh) s\u00fab(hg)i(fg)it,(g.) (,) qui(gi) in(g)f\u00e9r(hg~)num(f) con(gf~)fr\u00e9(ef)git(f.) (;) ac(f)c\u00edn(f>)tus(ec) est(e) pot(f!gwh)\u00e9n(hg~)ti(fg)a,(g'_) (,) sur(i)r\u00e9(i_j)xit(g) di(hg)e(f) ter(gf~)ti(ef)a,(f.) (;) al(eg~)le(gf/hvGF/gf)l\u00fa(ef~)ia.(f.) (::)"