History - Psalmus 84

Aug 03, 2021 (JuanPa)

gabc
"(c4) <v>\\Vbar</v> Com(f)pla(gh)cu(h)\u00eds(h)ti(h) ti(h)bi,(h) D\u00f3(h)mi(h)ne,(h) in(h) ter(h)ra(h) tu(h)a,(h) con(h)ver(h)t\u00eds(h)ti(h) cap(h)ti(h)vi(h)t<b>\u00e1</b>(ixi hr)tem(h) <b>Ia</b>(g hr)cob.(h.) Ant(::) A(f)ve,(c) Ma(d)r\u00ed(ixdhiv)a.(h) (::)\r\n"