History - Domum Dei

Nov 02, 2021 (jklingler)

gabc
"(c3)Do(e~hg)mum(h) De(ih!iw!jij)i(ji) (,) de(i)cet(j!kw!l)san(lkkj)cti(ji)t\u00fa(h/ijhhg)do(EFghe/f/eeOd) (:) * Spon(DFghhi>)sum(h) e(hi~)jus(ivHGhvGFEfe) Chri(GHiwjIHGh)stum(hg) (,) a(g)do(hi)r\u00e9(ijiHGF)mus(h) in(ede>) e(efe)a.(e) \r\n<i>T.P.</i> (::) Al(e>)le(efde)l\u00fa(EFghfg)ja.(fe) (::) Ve(i)n\u00ed(i/jkj)te.(hhOg)\r\n(::)"