History - Litaniae Lauretanae

Jun 09, 2022 (blablapro)

gabc
"(c2b4)K\u00fd(gf)ri(gf)e,(fe) e(ed)l\u00e9(fe)i(gf)son.(gf.) <i>ij.</i>(::)\r\nChri(gf.)ste,(fe) e(ed)l\u00e9(fe)i(gf)son.(gf.) <i>ij.</i>(::)\r\nK\u00fd(gf)ri(gf)e,(fe) e(ed)l\u00e9(fe)i(gf)son.(gf.) <i>ij.</i>(::)\r\nChri(gf)ste,(ghi) au(gf)di(hg) nos.(gf.) <i>ij.</i>(::)\r\nChri(gf)ste,(hg) e(ih)x\u00e1u(gf)di(hg) nos.(gf.) <i>ij.</i>(::)\r\nPa(h)ter(h) de(h) c\u01fd(j)lis,(i) De(h)us,(h.) (;)\r\nMi(h)se(h)r\u00e9(g)re(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nFi(h)li,(h) re(h)d\u00e9m(h)ptor(h) mun(j)di,(i) De(h)us,(h.) (;) Mi(h)se(h)r\u00e9(g)re(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nSp\u00ed(h)ri(h)tus(h) San(j)cte,(i) De(h)us,(h.) (;) Mi(h)se(h)r\u00e9(g)re(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nSan(h)cta(h) Tr\u00ed(h)ni(h)tas,(h) u(j)nus(i) De(h)us,(h.) (;) Mi(h)se(h)r\u00e9(g)re(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nSan(f)cta(f) Ma(f)r\u00ed(g)a,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.) (::)\r\nSan(f)cta(f) De(f)i(f) g\u00e9(g)ne(g)trix,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nSan(f)cta(f) Vir(f)go(f) v\u00edr(g)gi(g)num,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) Chri(g)sti,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) Ec(f)cl\u00e9(g)si(g)\u00e6,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) di(f)v\u00ed(f)n\u00e6(f) gr\u00e1(g)ti(g)\u00e6,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) pu(f)r\u00eds(g)si(g)ma,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) ca(f)st\u00eds(g)si(g)ma,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) in(f)vi(f)o(f)l\u00e1(g)ta,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) in(f)te(f)me(f)r\u00e1(g)ta,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) a(f)m\u00e1(g)bi(g)lis,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) ad(f)mi(f)r\u00e1(g)bi(g)lis,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) bo(f)ni(f) con(f)s\u00ed(g)li(g)i,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) Cre(f)a(f)t\u00f3(g)ris,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(if) Sal(f)va(f)t\u00f3(g)ris,(h.)(;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nMa(f)ter(f) mi(f)se(f)ri(f)c\u00f3r(g)di(g)\u00e6,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) pru(f)den(f)t\u00eds(g)si(g)ma,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) ve(f)ne(f)r\u00e1n(g)da,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) pr\u00e6(f)di(f)c\u00e1n(g)da,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) po(g)tens,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) cle(g)mens,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nVir(f)go(f) fi(f)d\u00e9(g)lis,(h.) (;)\r\nO(f)ra(e) pro(d) no(e)bis.(f.)(::)\r\nSp\u00e9(h)cu(h)lum(h) iu(h)st\u00ed(i)ti(g)\u00e6,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nSe(h)des(h) sa(h)pi(h)\u00e9n(i)ti(g)\u00e6,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::) \r\nC\u00e1u(h)sa(h) n\u00f3(h)str\u00e6(h) l\u00e6(h)t\u00ed(i)ti(g)\u00e6,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nVas(h) spi(h)ri(h)tu(h)\u00e1(i)le,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nVas(h) ho(h)no(h)r\u00e1(i)bi(g)le,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nVas(h) in(h)s\u00ed(h)gne(h) de(h)vo(h)ti(h)\u00f3(i)nis,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nRo(h)sa(h) m\u00fd(i)sti(g)ca,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nTur(h)ris(h) Da(h)v\u00ed(i)di(g)ca,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nTur(h)ris(h) e(h)b\u00far(i)ne(g)a,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nDo(h)mus(h) \u00e1u(i)re(g)a,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nF\u0153\u0301(h)de(h)ris(h) ar(i)ca,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nI\u00e1(h)nu(h)a(h) c\u01fd(i)li,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nStel(h)la(h) ma(h)tu(h)t\u00ed(i)na,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nSa(h)lus(h) in(h)fir(h)m\u00f3(i)rum,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nRe(h)f\u00fa(h)gi(h)um(h) pec(h)ca(h)t\u00f3(i)rum,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nCon(h)so(h)l\u00e1(h)trix(h) af(h)fli(h)ct\u00f3(i)rum,(g.) (;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nAu(h)x\u00ed(h)li(h)um(h) chri(h)sti(h)a(h)n\u00f3(i)rum,(g.)(;) O(g)ra(f) pro(g) no(h)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) an(h)ge(i)l\u00f3(j)rum,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) pa(j)tri(h)ar(i)ch\u00e1(j)rum,(j.)(;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) pro(h)phe(i)t\u00e1(j)rum,(j.)(;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) a(j)po(h)sto(i)l\u00f3(j)rum,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(h)na(i) m\u00e1r(j)ty(j)rum,(j.)(;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) con(h)fes(i)s\u00f3(j)rum,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(h)na(i) v\u00edr(j)gi(j)num,(j.)(;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) san(j)ct\u00f3(h)rum(i) \u00f3m(j)ni(j)um,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) si(j)ne(j) la(j)be(j) o(j)ri(j)gi(j)n\u00e1(j)li(h) con(i)c\u00e9p(j)ta,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) in(j) c\u01fd(j)lum(h) as(i)s\u00fam(j)pta,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(j)na(j) sa(j)cra(j)t\u00eds(j)si(j)mi(h) ro(i)s\u00e1(j)ri(j)i,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::)\r\nRe(j)g\u00ed(h)na(i) pa(j)cis,(j.) (;) O(h)ra(g) pro(f) no(g)bis.(h.) (::) \r\nA(f)gnus(g) De(hi)i,(h.) (;) qui(j) tol(i)lis(h) pec(h)c\u00e1(h)ta(g) mun(h)di,(i.) (;)\r\npar(i)ce(i) no(h)bis,(g) D\u00f3(h)mi(g)ne.(g.) (::)\r\nA(f)gnus(g) De(hi)i,(h.) (;) qui(j) tol(i)lis(h) pec(h)c\u00e1(h)ta(g) mun(h)di,(i.) (;)\r\ne(i)x\u00e1u(i)di(h) nos,(g) D\u00f3(h)mi(g)ne.(g.) (::)\r\nA(f)gnus(g) De(hi)i,(h.) (;) qui(j) tol(i)lis(h) pec(h)c\u00e1(h)ta(g) mun(h)di,(i.) (;)\r\nmi(i)se(i)r\u00e9(h)re(g) no(h.)bis.(g.) (::)\r\n"