History - Fortem virili pectore (Saint Helena)

Aug 17, 2022 (Nikolai Gerstner)

gabc
"(f3)FOr(f)tem(h) vi(hg)r\u00ed(i)li(hf) p\u00e9c(g')to(i)re(h_') (,)\r\nLau(h)d\u00e9(f')mus(g) om(h)nes(gh) H\u00e9 (f')le(g)nam,(f.) (;)\r\nQu\u00e6(f) sanc(h)ti(hg)t\u00e1(i)tis(ji) gl\u00f3(g')ri(i)a(h_') (,)\r\nU(h)b\u00ed(f')que(g) ful(h)get(gh) \u00edn(f')cly(g)ta.(f.) (::)\r\n\r\n2. H\u00e6c(f) Je (h)s<i>iu</i>() a(hg)m\u00f3(i)re(hf) s\u00e1u(g')ci(i)a,(h_') (,)\r\nDum(h) Chri(f')sti(g) Cru(h)cem(gh) f\u00e9r(f')vi(g)da(f.) (;)\r\nIn(f)qu\u00ed(h)rit,(hg) ad(i) c\u00e6(ji)l\u00e9s(g')ti(i)a(h_') (,)\r\nI(h)ter(f') per(g)\u00e9(h)git(gh) \u00e1r(f')du(g)um.(f.) (::)\r\n\r\n3. Car(f)nem(h) do(hg)mans(i) je(hf)j\u00fa(g')ni(i)is,(h_') (,)\r\nDul(h)c\u00ed(f')que(g) men(h)tem(gh) p\u00e1(f')bu(g)lo(f.) (;)\r\nO(f)ra(h)ti(hg)\u00f3(i)nis(ji) n\u00fa(g')tri(i)ens,(h_') (,)\r\nC\u00e6(h)li(f') po(g)t\u00ed(h)tur(gh) g\u00e1u(f')di(g)is.(f.) (::)\r\n\r\n4. Rex(f) Chris(h)te,(hg) vir(i)tus(hf) f\u00f3r(g')ti(i)um,(h_') (,)\r\nQui(h) ma(f')gna(g) so(h)lus(gh) \u00e9f(f')fi(g)cis,(f.) (;)\r\nHu(f)jus(h) pre(hg)c\u00e1(i)tu,(ji) qu\u01fd(g')su(i)mus,(h_') (,)\r\nAu(h)di(f') be(g)n\u00ed(h)gnus(gh) s\u00fap(f')pli(g)ces.(f.) (::)\r\n\r\n5. De(f)o(h) Pa(hg)tri(i) sit(hf) gl\u00f3(g')ri(i)a,(h_') (,)\r\nE(h)j\u00fas(f')que(g) so(h)li(gh) F\u00ed(f')li(g)o,(f.) (;)\r\nCum(f) Sp\u00ed(h)ri(hg)tu(i) Pa(ji)r\u00e1(g')cli(i)to,(h_') (,)\r\nEt(h) nunc,(f') et(g) in(h) per(gh)p\u00e9(f')tu(g)um.(f.) (::)\r\nA(fgf)men.(ef..) (::)\r\n"