History - Ego autem cum

Nov 02, 2022 (Jacques Perriere)

unneeded slash space, star after bars

gabc
"(c4) E(g)go(g) au(g/hih)tem,(g/hhg.) *(,) * cum(gjj) mi(jk)hi(hvGF'ghhg.) (,) mo(g)l\u00e9(iij)sti(hji') es(j)sent,(jjjkhhg/hg/jjh/jggf.0) (:) in(f)du(f)\u00e9(hj)bar(igh) ci(gfg)l\u00ed(gh/jij)ci(h!iwj)o :(jjjvIHivHGhg..) (:) hu(g)mi(gh)li(g)\u00e1(gef)bam(dg) in(gh) je(fg)j\u00fa(gh/jij)ni(j)o(g.) (,) \u00e1(gh)ni(h)mam(h) me(h)am :(hf/ghg/hg/hg/hg/jjh/jggf.0) (:) et(gh) o(fg)r\u00e1(gjjk)ti(h)o(hg/hf//hjhj) me(jvIH'iw!jvI'HG'h)a(hg..) (;) in(g) si(h_g/h!iwj)nu(g_[oh:h]f) me(g)o(h) (,) con(j)ver(j)t\u00e9(j./kjjg//j./kjj'jj/kjjh)(,)(ji/jjvI'G//hjh'jvHF.1)(,)(gh!jvvI'G//hjHF'g)tur.(g/hhg.) (::) \r\n<sp>V/</sp>. Pa(g)r\u00e1(g!hwi'!jv)sti(j) in(j) con(j)sp\u00e9(j)ctu(j) me(ij)o(j.) (,) men(j_kJ'//Gh_g/h!iw!jvIHijh)sam(hg..) (:) ad(f)v\u00e9r(hj)sus(igh) e(gf/gh)os(g.) (,) qui(g) tr\u00ed(gh/ji)bu(j)lant(h!iwj) me :(i'/jhhg.) (:) im(h)pin(fg~)gu\u00e1(gh!jjjvIH)sti(h) in(hg) \u00f3(hjI'H)le(gf)o(ghg.) (;) ca(hi)put(gh/jij) me(j.h!iwj)um,(jjjvIHivHGhg..) (:) et(h) ca(jj)lix(j) me(kjjg)(,)(jv.kli/jki'/jhhg.ixhiGF.iyh!iwjjk)us(j.) (;) in(jk)\u00e9(kij)bri(h_g)ans(gfg.jv.hkJI.hjIH.giH'G) (,) (hg/hg/hg/jjh/jggf.0) (:) quam(ixfh/ih/ig~) prae(j)cl\u00e1(jjjvHG'h)rus(g) est!(dg'//jvHG.dg'//hjhhg.) (,) (jjjg/hhf/gv.dg/hg/hg/hhg.) (::) \r\n<sp>V/</sp>. Fa(g)ctus(g) sum(gd) in(g)f\u00edr(hjh)mis(j.) (,) in(j)f\u00edr(j_kJ'//Gh_g/h!iw!jvIHijh)mus,(hg..) (:) ut(g) in(g)f\u00edr(h_g/h!iwj)mos(ghf.1) *(,) * lu(f)cri(f)f\u00e1(f!h'j)ce(j)rem.(jijHGg'g/hggfg.) (,) (jjjkvJ'IH'hg/hjI'HG'ghf.1) (,) (h!iw!jvIH'ihhg.) (::)"