History - Tonus I

Feb 10, 2023 (Caniato)

gabc
"%%\r\n%%\r\n(c4)Sic(f) in(gh)c\u00ed(h)pi(h)tur,(h) et(h) sic(h) fl\u00e9c(h)ti(gr)tur,(g) +(,) et(h) sic(h) me(ixi hr)di(h)a(g)tur;(h) *(;) (z)\r\n<alt><c><b></i> a </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(g hr)tur.(h) (::) <alt><b><c></i> a2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(g gr)tur.(goh) (::) (Z)\r\n<alt><c><b></i> d </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)(hr)n\u00ed(hg)tur.(d) (::) <alt><c><b></i> d2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(g)(gr)tur.(gFED) (::) (Z)\r\n<alt><c><b></i> d3 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(gh)(gr)tur.(gFED) (::) <alt><b><c></i> f </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(gh)(gr)tur.(gf) (::) (Z)\r\n<alt><c><b></i> d </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)(hr)n\u00ed(hg)tur.(d) (::) <alt><b><c></i> f </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(g)(gr)tur.(gFED) (::) (Z)\r\n<alt><c><b></i> g </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(gh)(gr)tur.(g) (::) <alt><b><c></i> g2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(gh)(gr)tur.(ghg) (::) (Z)\r\n<alt><c><b></i> g3 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)n\u00ed(h)(gr)tur.(g) (::)\r\n"

gabc_verses
annotation: <c><b>Tonus I; %% %% (c4)Sic(f) in(gh)cí(h)pi(h)tur,(h) et(h) sic(h) fléc(h)ti(gr)tur,(g) +(,) et(h) sic(h) me(ixi hr)di(h)a(g)tur;(h) *(;) (z) <alt><c><b></i> a </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(g hr)tur.(h) (::) <alt><b><c></i> a2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(g gr)tur.(goh) (::) (Z) <alt><c><b></i> d </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)(hr)ní(hg)tur.(d) (::) <alt><c><b></i> d2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(g)(gr)tur.(gFED) (::) (Z) <alt><c><b></i> d3 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(gh)(gr)tur.(gFED) (::) <alt><b><c></i> f </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(gh)(gr)tur.(gf) (::) (Z) <alt><c><b></i> d </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)(hr)ní(hg)tur.(d) (::) <alt><b><c></i> f </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(g)(gr)tur.(gFED) (::) (Z) <alt><c><b></i> g </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(gh)(gr)tur.(g) (::) <alt><b><c></i> g2 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(gh)(gr)tur.(ghg) (::) (Z) <alt><c><b></i> g3 </alt>At(h)que(h) sic(g) fi(f)ní(h)(gr)tur.(g) (::)